Artykuł

11 styczeń 2017

Call for Papers: "Różnorodność religijna i etniczna w Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej w perspektywie porównawczej", Warszawa 19-21 czerwca 2017 r.

Kategoria: Konferencje, XVI-XVIII wiek, Aktualności

Niemiecki Instytut Historyczny we współpracy z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN zapraszają na międzynarodową konferencję naukową: „Różnorodność religijna i etniczna w Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej w perspektywie porównawczej”.

Odbędzie się ona w dniach 19 – 21 czerwca 2017 w Warszawie

 

Fenomen polskiej tolerancji religijnej oraz wynikającego z niego współistnienia wielu wyznań chrześcijańskich i religii cieszy się od lat zainteresowaniem badaczy. 50 lat po pierwszej publikacji przełomowej, ale także kontrowersyjnej monografii Janusza Tazbira „Państwo bez stosów” polska tolerancja lub też jej brak jest także tematem chętnie poruszanym w publicystyce oraz wykorzystywanej w polityce historycznej. Dlatego też pytania o współistnienie przedstawicieli różnych wyznań i religii w dawnej Rzeczypospolitej wydają się być wyjątkowo aktualne.

Dotychczasowe badania koncentrowały się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianą historią protestantyzmu w dawnej Rzeczypospolitej, do słabiej zbadanych należy funkcjonowanie prawosławnych, unitów (Rusinów) oraz Żydów w ramach społeczeństwa staropolskiego. Zamierzeniem konferencji jest porównawcze przedstawienie badań dotyczących wszystkich grup etnicznych, wyznaniowych czy religijnych funkcjonujących w Rzeczypospolitej od schyłku średniowiecza do końca epoki wczesnonowożytnej. Wspólne przestawienie wszystkich grup będzie podstawą do zadawania pytań metodologicznych dotyczących możliwości badań grup mniejszościowych funkcjonujących w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej. Inspiracją i porównaniem mają będą referaty dotyczące tej samej tematyki w innych krajach Europy Środkowo – Wschodniej.

 

Jako ważne cele konferencji organizatorzy wskazują dokonanie z jednej strony krytycznego przeglądu dotychczasowej historiografii z drugiej zadanie pytań o metody i możliwości badań nad różnorodnością etniczną i religijną w dawnej Rzeczypospolitej. W centrum zainteresowania znajdą się też zagadnienia metodologiczne oraz różnorodne perspektywy badawcze. Konferencja podzielona zostanie na trzy zasadnicze sekcje:

- historiograficzną, w której chcielibyśmy omówić dorobek dotychczasowej historiografii

- metodologiczną, w której chcielibyśmy omówić metody badań wielowyznaniowości oraz wieloetniczności

- historyczną, w której prezentowane będą najnowsze badania dotyczące tematu.

 

Do udziału zaproszeni są nie tylko historycy, ale także przedstawiciele innych dyscyplin humanistycznych. Organizatorzy zachęcają do nadsyłania propozycji referatów dotyczących poszczególnych grup wyznaniowych lub etnicznych, relacji między różnymi grupami a także pokazujących problematyką wielowyznaniowości oraz wieloetniczności w innych krajach Europy Środkowo Wschodniej.

 

Propozycje referatów (250- 500 słów) należy nadsyłać do 28 lutego 2017 na adres ciesla@remove-this.dhi.waw.pl Uczestnicy, których abstrakty zostaną zakwalifikowane będą powiadomieni w połowie marca.

 

Konferencja będzie się odbywać w Niemieckim Instytucie Historycznym. Oficjalnymi językami są polski i angielski, organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

 

Kontakt:

Maria Cieśla

DHI Warschau, Al. Ujazdowskie 39, Warszawa

+ 48 / 22 - 525 83 30

+48 / 22 - 525 83 37

 

 

Źródło: Instytut Historii PAN

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016