Finansowanie badań w Polsce

Postęp technologiczny wspierający rozwój współczesnej humanistyki jak również rosnąca interdyscyplinarność i mobilność badaczy sprawiają, że uprawianie nauki historycznej nabiera obecnie nowego charakteru.  Coraz ważniejszą rolę w badań naukowych odgrywają zewnętrzne względem ośrodków akademickich instytucje finansujące projekty badawcze. Poniżej prezentujemy spis ważniejszych instytucji i programów finansowo wspierających badania historyczne w Polsce i o Polsce.

  • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - to niezależna, samofinansująca się instytucja pozarządowa (non profit), wspierająca rozwój nauki w Polsce. Fundacja realizuje m.in program "Monografie" (wydanie prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych) oraz "Skills" (rozwój umiejętności pracowników sektora badawczo-rozwojowego oraz doktorantów m.in. w zakresie komunikacji naukowej, współpracy interdyscyplinarnej i zarządzania)
  • Narodowe Centrum Nauki to agencja wykonawcza powołana do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. Głównymi zadaniami NCN jest finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych, finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, a także projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację ważnych dla rozwoju nauki pionierskich badań naukowych oraz badań naukowych nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.Typy konkursów i harmonogram prac NCN
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje Narodowy Programu Rozwoju Humanistyki, w ramach którego prowadzone są moduły: badawczy; wspierający młodych humanistów oraz moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie.

 

Programy stypendialne:

  • Thesaurus Poloniae - to trzymiesięczny program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, realizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie od jesieni 2009 roku   Program adresowany jest do zagranicznych naukowców, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej.

  • Fundusz Stypendialny Muzeum Historii Polski - ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju. Oferta stypendialna adresowana jest do cudzoziemców, którzy zajmują się lub chcą się zajmować historią Polski.

Nowości wydawnicze

Piotr Lipiński, Cyrankiewicz. Wieczny premier (recenzja)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016